Regulamin konkursu „Wymaluj spotkanie w Uśmiechniętej Planecie”

 

REGULAMIN wraz z FORMUARZEM ZGŁOSZENIOWYM

 

Regulamin konkursu ,,Wymaluj spotkanie w Uśmiechniętej Planecie”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu na portalu społecznościowym Facebook.com. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

Organizatorem Konkursu jest Rodzinne Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta, ul. Dworcowa 28, 69-100 Kunowice.

Konkurs przeprowadzony jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Uśmiechnięta Planeta:  https://www.facebook.com/usmiechnietaplaneta

 1. ZASADY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do grup przedszkolnych i klas 1-5 szkół podstawowych, wraz z koordynującym Wychowawcą/Opiekunem klasy/grupy.

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: numer klasy, numer i miejscowość szkoły, dodatkowo zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: numer klasy, numer i miejscowość szkoły oraz wizerunku uczniów/opiekunów zwycięskiej klasy/grupy.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie autorskiej kartki świątecznej w dowolnym formacie i dowolną techniką oraz wysłanie zdjęcia pracy, wraz z wypełnionym Formularzem stanowiącym załącznik nr 1 regulaminu, na adres mailowy: kontakt@usmiechnieta-planeta.pl.

Pracę konkursową (maksymalnie 3 prace od jednej grupy/klasy) może zgłosić wyłącznie nauczyciel prowadzący/koordynujący daną klasę, zwany dalej Opiekunem.

Każdy Opiekun Konkursu poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego Uczestnictwa do Konkursu potwierdza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa jest oryginalna, jest wynikiem osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz przysługują mu prawa autorskie w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.

Ostateczny termin napływania zgłoszeń upływa 01.12.2023 o godzinie 15:00. Po tym czasie, specjalnie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i mając na uwadze wiek uczestników, ich możliwości artystyczne dostosowane do wieku, kreatywność, pomysłowość i włożony wkład pracy – wyłoni zwycięską grupę.

 1. NAGRODY

Informacje o wyniku konkursu zostaną podane na profilu facebookowym „Uśmiechnięta Planeta”, jako odrębny post (wraz ze zdjęciem zwycięskiej pracy), a zwycięzca zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, na adres z którego nadesłał zgłoszenie.  

Laureaci zostaną ogłoszeni do dnia 6 grudnia 2023 r.

Nagrodą w konkursie jest 2 godzinne wejście na salę zabaw Rodzinnego Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta w Kunowicach dla max 25 osobowej grupy (plus Opiekun/owie) połączone ze spotkaniem z Mikołajem (jeśli termin spotkania odbędzie się w okresie świątecznym). Termin spotkania zostanie uzgodniony ze zwycięską grupą indywidualnie, jednak jego realizacja nastąpi nie później niż do 30.06.2024 r. Dojazd laureatów jest we własnym zakresie.

 1. REKLAMACJE

Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkowników w terminie do 3 dni od zaistnienia ewentualnego uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres: kontakt@usmiechnieta-planeta.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA”. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację;

wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;

dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony konkursowej.

Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.

Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) organizator oświadcza, że:

 1. a) Administratorem danych osobowych w konkursie jest Uśmiechnięta Planeta, Dworcowa 28, 69-100 Kunowice.
 2. b) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych zwycięzców konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 3. c) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 4. d) Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. e) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 6. f) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród nagrodzonym Uczestnikom;
 7. g) Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne jednak jest niezbędne do odebrania nagrody konkursowej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursów. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursów będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu „Wymaluj spotkanie w Uśmiechniętej Planecie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OPIEKUNA UCZESTNIKA

KONKURSU „Wymaluj spotkanie w Uśmiechniętej Planecie

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA: _________________________________________________

KLASA: _________________________________________________

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE:

E-MAIL: _________________________________________________

TELEFON: ________________________________________________

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ:

________________________________________________________

NAZWA GRUPY (opcjonalnie):

________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu

przeprowadzenia konkursu „Wymaluj spotkanie w Uśmiechniętej Planecie”, opublikowania jego wyników, zdjęć nadesłanych prac i wydania nagrody.

 

 

 

……………………………………………………..                         ……………………………………………………

miejscowość,                                                                         data podpis

🎄 Mikołajki 2023 – STARTUJEMY! 🎄

Wsiadamy w sanie, zapinamy pasy i odlatujemy w kierunku wspaniałej świątecznej przygody. 🛷🎅🎁 Co więcej, dajemy Wam dwa różne jej warianty do wyboru! 👉 Dla tych spragnionych zabawy i dla tych, nastawionych również na integracyjne warsztaty twórcze. 😍
 
Sami zdecydujcie, a bez względu na to, który wariant wybierzecie, czekają Was niezapomniane chwile i mikołajowy upominek.
 
Święty będzie u nas dokładnie 6 grudnia, zatem liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona.
 
Szczegóły znajdziecie na załączonym plakacie, a zapisy ruszają właśnie teraz!
 
☎️ 884-390-651