Regulamin Konkursu „Choinka Pełna cudów 2018”

Regulamin konkursu świątecznego „Choinka pełna cudów – edycja III” prowadzonego pod patronatem Rodzinnego Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta oraz portalu Słubice24.pl

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs świąteczny „Choinka pełna cudów – edycja III”.

 1. Organizatorem konkursu jest Rodzinne Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta z siedzibą przy ul. Dworcowej 28, 69-100 Kunowice oraz Portal Słubice24 z siedzibą przy ulicy Szkolnej 5A, 69-100 Kunowice, zwani wspólnie dalej „Organizatorem Konkursu”.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się od 25.11.2018 do 22.12.2018 r. , przy czym 22.12.2018 jest dniem ogłoszenia wyników konkursu, zaś zbieranie prac konkursowych prowadzone jest do dnia 20.12.2018 r.
 • 2.UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych, a uczestnictwo w nim jest dobrowolne.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora.
 3. Konkurs polega na wykonaniu i dostarczeniu do siedziby Rodzinnego Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta (lub do miejsca wskazanego i uzgodnionego z Organizatorem), własnoręcznie wykonanej ozdoby choinkowej.
 4. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace.
 5. Złożenie pracy konkursowej każdorazowo wymaga od Uczestnika wypełnienia formularza konkursowego. Formularz jest do pobrania w siedzibie Rodzinnego Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta przez cały okres przyjmowania zgłoszeń do konkursu. W przypadku niepełnoletnich Uczestników, zgodę na ich udział w konkursie podpisują Rodzice lub Prawni Opiekunowie.
 6. Podanie w Formularzu danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 7. Składając swoją pracę, Uczestnik oświadcza jednocześnie, że jest wyłącznym autorem wykonanej ozdoby i jej pomysłodawcą.
 8. Zgłoszone do Konkursu prace oceniane będą w dwojaki sposób:
 9. a) Nagrody Jury – Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora, która dokona wyboru trzech jej zdaniem najpiękniejszych, najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac. Wybór zwycięzców zostanie dokonany przez Komisję z uwzględnieniem kreatywności, wieku uczestnika, nakładu włożonej pracy i staranności wykonania dostarczonej ozdoby choinkowej. Komisja ta czuwać będzie również nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem nagród.
 10. b) Nagroda Publiczności – przez którą rozumie się czytelników i fanów portalu społecznościowego – Słubice24.pl. Każda ze zgłoszonych prac umieszczana będzie (najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od wpłynięcia do siedziby organizatora) w specjalnie utworzonym albumie na portalu facebookowym Słubice24. Nagrodę publiczności otrzyma autor pod którego zdjęciem ozdoby uzbierana zostanie największa liczba głosów (tzw. „lajków) użytkowników serwisu. W przypadku, gdy liczba głosów będzie identyczna, o wyborze zwycięzcy zadecyduje Organizator.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.12.2018 na fanpage’u Rodzinnego Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta oraz Słubice24.
 • 3. NAGRODY
 1. W przypadku przyznania Nagród Jury:
  1. Komisja Konkursowa wskaże laureatów I, II i III miejsca.
  2. Laureatom przyznane zostaną następujące nagrody:

I miejsce – deskorolka fiszka ze świecącymi kółkami mirra led worker.

II miejsce –  karnet uprawniający do 10h darmowej zabawy w Rodzinnym Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta.

III miejsce –karta podarunkowa uprawniająca do 2h darmowej zabawy w Rodzinnym Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta.

 1. W przypadku przyznania Nagrody Publiczności – Zwycięzcy konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci aparatu fotograficznego Fuji Instax Mini 8.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.
 1. Nagrody przyznane w konkursie wręczone zostaną w Rodzinnym Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcami. O szczegółach Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobiście, mailowo lub za pośrednictwem portalu Facebook, po zakończeniu konkursu.
 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia dostarczonej ozdoby choinkowej.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 25.11.2018 r.

 

Posted in Bez kategorii.